Uppsägning av lägenhet

  • Uppsägningstid för en lägenhet är tre månader (räknas alltid per den siste i månaden).
    • Uppsägningar ska vara HFAB tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägning som lämnas till HFAB:s kundcenter följande vardag räknas inte.
  • Flyttar man inom HFAB eller till vårdboende/serviceboende/äldrelägenhet är uppsägningstiden två månader. Vid flytt till vårdboende/serviceboende/äldrelägenhet skall biståndsbeslut uppvisas för att två månaders uppsägningstid skall gälla.
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad. Hyresavtalet kan bara sägas upp av samtliga dödsbodelägare och intyg ”Dödsfallsintyg med släktutredning” från Skatteverket ska bifogas. Ska uppsägning av dödsboet hanteras av endast en dödsbodelägare måste de övriga skriva på en fullmakt. Denna blankett finns att på hfab.se eller hämtas i vårt kundcenter. Sker uppsägning senare än tre månader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre månader.
  • Uppsägning sker alltid skriftligt på gällande hyresavtal alternativt på HFAB:s uppsägningsblankett som finns på hfab.se eller att hämtas i vårt kundcenter.
  • Vid uppsägning behålls din kötid, men du måste nu bekräfta att du vill behålla din plats i kön via HFAB:s aktivitetskrav minst en gång var 365:e dag med start från att ditt avtal upphört. För interna omflyttningar börjar kötiden att räknas från det att det avtalet börjar gälla.
    • Fordonskön avaktiveras då ditt lägenhetsavtal upphör att gälla. Vid flyttning inom HFAB raderas dock inte köpoäng i fordonskön.
  • Om den avflyttande samt den inflyttande kommer överens om att den inflyttande ska ta över lägenheten minst en månad tidigare kan en överenskommelse göras med HFAB om att skriva om hyresavtalet till annat datum. In- och avflyttande bokar då en gemensam tid med ansvarig kundvärd som, om det är möjligt, löser den avflyttande från hyresavtalet och skriver nytt hyresavtal med inflyttande. Detta är en överenskommelse mellan in- och avflyttande och kan göras under förutsättning att HFAB godkänner detta. HFAB måste först ha säkerställt lägenhetens skick genom besiktning.
Customer service