TEMA - Nödvändig nyproduktion

För att ett samhälle ska kunna utvecklas behöver människor ha någonstans att bo. Ändå är det bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner. Halmstad är inget undantag. Men kommunen har en plan och HFAB är med på tåget.

Den svenska befolkningen blir allt större och i samband med det ökar även behovet av bostäder. Regeringen har satt ett övergripande mål som innebär att det ska byggas minst 250 000 nya bostäder till år 2020. När det gäller Halmstad behöver bostadsbyggandet hålla ungefär samma takt som inflyttningen. Det innebär att det ska byggas 750 nya bostäder per år de kommande åren. Mellan 2016–2030 ska 9 000 bostäder ha byggts i Halmstad stad och ytterligare 2 000 i övriga kommunen.

2017 antog halmstads kommunfullmäktige ett handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016–2030. Där beskrivs utmaningarna – den snabbt växande befolkningen med framför allt fler barnfamiljer och äldre, den generella bostadsbristen, ökningen av ensamhushåll och barnfamiljers större benägenhet att bo kvar centralt. Men där finns också lösningar. En del av dem är att låta HFAB stå för en konti-nuerlig bostadsproduktion i Halmstads kommun.
– Vi på HFAB ska, tillsammans med andra verksamheter inom Halmstads kommun, arbeta för att fortsätta utveckla staden – där vårt viktiga fokus är riktat mot att skapa hem i hyresrät-ter för bättre liv i dag och i morgon, säger Catharina Rydberg Lilja, vd för HFAB.
För att öka variationen och stärka integrationen i kommunen är det viktigt med en variation av lägenheter när det gäller storlek, boendetyp och upplåtelseform.
– Att ha en bostad, ett hem, är ett grundläggande behov. Som allmännyttigt bostadsbolag har HFAB ett ansvar att se till att det finns boenden att erbjuda. Vi ska också se till att det byggs bostäder för olika målgrupper i alla delar av kommunen. Fortsatt fokus för HFAB är både att producera nytt men också att investera i och underhålla befintliga fastigheter.
– Vi ska ur flera perspektiv och i samverkan ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden och utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet och förhindrar utanförskap, säger Catharina Rydberg Lilja.