3 januari 2018

Ställ din fråga till våra experter

Ett inslag i hyresgästtidningen heter "Fråga experterna". Inom HFAB har vi många kunniga medarbetare som har koll på allt från boende och allmännyttan till hur man bäst fixar uteplatsen eller får bättre kontakt med sina grannar. 

Har du en fråga till våra experter - välkommen att ställa den här!

Miljöarbete

Miljöpolicy

Verksamheten i Halmstads Fastighets AB ska präglas av ett starkt miljötänkande och ständiga förbättringar. HFAB ska bygga och förvalta fastigheter med sund inomhusmiljö och kretsloppstänkande. HFAB ska sträva efter att följa tillämplig miljölagstiftning med god marginal. För att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling arbetar HFAB med att minska sin miljöpåverkan.

_____________________________________

Miljömål

Energi
Energianvändningen inom HFAB ska ytterligare optimeras samtidigt som inneklimatet förbättras. Användning av förnybara, miljöanpassade och lokala energikällor ska eftersträvas.

Energieffektivisering
Vi arbetar systematiskt med energieffektivisering, dvs minskad användning av värme och el, samtidigt som mål för inomhusklimat och kostnadseffektivitet uppfylls. Nyckeln till framgång är ett ständigt förbättringsarbete via driftanalyser och energibesiktningar. Detta arbete förstärks genom att vi antagit utmaningen ”Skåneinitiativet”, som innebär att vi ska spara 20 % energi under en 10-årsperiod.

Energiomställning
1998 värmdes 2 920 lägenheter i HFAB upp med ej förnybar energi, olja, el, naturgas. Årsskiftet 2011/2012 har vi "bara" kvar 219 lägenheter med direktel, varav flertalet med kallhyra. De lägenheter där HFAB står för direktel är det ursprungsmärkt vattenkraft. HFAB är idag nästintill koldioxidneutralt på det vi kan påverka genom att den el som köps in är ursprungsmärkt vattenkraft, samt att naturgasen ersatts av biogas, till och med i våra bilar.

Detaljerat miljömål – Uppvärmning
Energiförbrukningen för uppvärmning av fastighetsbeståndet ska minska med 20 % räknat från 2007 års nivå på 113 kWh/kvm A-temp till en nivå år 2020 på 90 kWh/kvm A-temp.

Värmeeffektivitet
Under 2012 var den normalårskorrigerade värmeförbrukningen 104 kWh/m2 A-temp. A-temp är total uppvärmd yta i byggnaden.

Detaljerat miljömål – Fastighetsel
Fastighetselförbrukningen i HFAB:s bestånd ska minska med 10 % från 2007 års nivå på 15 kWh/kvm A-temp till en nivå 2020 på 13,5 kWh/kvm A-temp. Fastighetselförbrukningen

Fastighetselförbrukningen
2011 i HFAB var 13,8 kWh/m2 A-temp. Med fastighetsel avses dels el för belysning i fastigheternas allmänna utrymmen, dels drivenergi för tekniska installationer, t ex ventilation, pumpar, fläktar, hissar och kyla.

Energianalyser
Vid alla större underhållsprojekt görs en energianalys för att se om det finns möjlighet att effektivisera energi- och vattenförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Dessa analyser kan resultera i omställning till förnybara energikällor för uppvärmning, installation av nya ventilationssystem, injustering av värmesystem, byte till energieffektiva fönster och tilläggsisolering av fastigheten.

Inomhusklimat
I samband med alla byggprojekt görs vid behov en injustering av värmesystemen. HFAB eftersträvar en rumstemperatur i lägenheterna på 21°C. För att lyckas med god värmekomfort i relation till låg energiförbrukning är injusteringsarbetet av stor vikt.

_____________________________________

Byggnation

Ny- och ombyggnation samt reparation och underhåll inom HFAB ska göras med minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöriktiga material och metoder ska väljas utifrån resurssnålhet och sund inomhusmiljö, med hänsyn till god funktion och förvaltning.

_____________________________________

Vatten och avlopp

Vattenanvändningen inom HFAB ska ytterligare optimeras. Utsläpp av miljöstörande ämnen till avloppsnätet ska minimeras.

Detaljerat miljömål
Vattenförbrukningen i fastighetsbeståndet ska till år 2020 minska med 10 procent jämfört med 2007 års nivå - det vill säga från 1420 I/kvm BOA/LOA till 1280 I/kvm BOA/LOA.

Vattenbesparing
Under 2008 avslutades ett framgångsrikt vattenbesparingsprojekt. Projektet omfattade installation av vattensparutrustning i bolagets alla lägenheter. I och med denna åtgärd nåddes det detaljerade miljömålet (se nedan) för vatten redan 2007 – som följdes av ytterligare besparingar under 2008. För arbetet med installation av vattenbesparingsutrustning i våra lägenheter, tilldelades HFAB miljödiplom av Svenska Naturskyddsföreningen.

Vatteneffektivitet
Vatteneffektiviteten 2011 i HFAB var 1404 l/kvm BOA/LOA.

_____________________________________

Avfallshantering

Den totala avfallsmängden inom HFAB - hyresgästers, entreprenörers och leverantörers verksamhet – ska minimeras. Avfallet ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen och i första hand genom återanvändning.

_____________________________________

Miljöskadliga ämnen

Användningen och förekomsten av miljöskadliga ämnen – inom såväl HFAB som entreprenörer och leverantörer – ska minimeras.

Radon
HFAB har genomfört radonmätningar i hela beståndet för att kontrollera och säkerställa att våra fastigheter klarar Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m3 luft. Riksdagens mål är att alla bostäder år 2020 ska klara riktvärdet. Nu sker ett arbete med att vidta åtgärder där det förekommer förhöjda värden. Åtgärderna består främst av förbättringar av ventilation och de följs upp med nya mätningar.

_____________________________________

Utemiljö

Anläggning och skötsel av utemiljön ska ske på ett ekologiskt riktigt sätt.