Pressmeddelande2019-12-19

HFAB:s uthyrning hanteras ändamålsenligt

Två PwC-granskningar av HFAB är nu färdigställda

PwC har nu delgett sina granskningsrapporter avseende HFAB:s process gällande uthyrning av bostäder och upphandlingsverksamheten. Styrelsen ska svara på granskningarna i början av nästa år.

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i bolaget genomfört två granskningar; riktlinjerna för uthyrningen av bostäder och upphandlingsverksamheten. Den sammanfattande bedömningen är att HFAB:s uthyrningsriktlinjer hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Av fyra kontrollmål bedöms tre vara uppfyllda och det kontrollmål som delvis är uppfyllt handlar om eventuella möjligheter att dra lärdomar av kundprofilernas sökpreferenser.
- Vi upplever att vi har en väl fungerande uthyrningsverksamhet. Det känns bra att granskningarna visar detta utfall gällande våra uthyrningsriktlinjer, säger Catharina Rydberg Lilja, vd.

Förutom rekommendationen att dra nytta av de önskemål som bostadssökande anger i sin kundprofil noterar revisorerna att HFAB minskar sin utökning av lägenheter efter år 2020. Detta trots den stegrande befolkningsökning som förutses.
- Vi är medvetna om att det finns stora utmaningar med marktillgång. Detta påverkar givetvis HFAB men även kommunen i stort. Detta är en fråga vi arbetar med, fortsätter Catharina Rydberg Lilja.

Granskningen av upphandlingsverksamheten visar att kontrollmål 2 ”roller och ansvar” är delvis uppfyllt och kontrollmål 5 ”kontinuerlig uppföljning” inte är uppfyllt.
- Vi har redan under hösten, innan rapporten kom, påbörjat ett arbete som medför att dessa kontrollmål uppfylls under 2020, säger Ulrika Hjorth, ekonomichef, och fortsätter:
- Under våren ska en ny attest- och delegationsordning beslutas av styrelsen. Den tydliggör vilka funktioner som har rätt att ta beslut gällande upphandling. Vi kommer också att rekrytera en ”avtalscontroller”. Det blir en ny tjänst, för att vi ska arbeta mer proaktivt med uppföljning och utvärdering av avtal inför ny upphandling, säger hon.

HFAB ser positivt på att revisionsgranskningar genomförs. De rekommendationer som lämnas är användbara i det kontinuerliga arbetet att ständigt förbättras och utvecklas för att vara ett tryggt och välskött bostadsbolag.

För mer information:
Catharina Rydberg Lilja, 035-138390 / catharina.lilja@hfab.se