Förtur

I undantagsfall kan du få förtur till lägenhet. Du som uttömt alla möjligheter att själv lösa din bostadssituation och har synnerligen starka skäl kan bli aktuell för förtur. Vi styr inte över tillgången eller vilka lägenheter som kan finnas för förtur och alla lägenheter har tidigare kunnat sökas på Bosök. Om du uppfyller kraven för förtur kan du lämna in en förfrågan om sådan.
 • Om du får förtur kommer du endast att få ett erbjudande. Om möjligt försöker vi ta hänsyn till de specifika behov som finns. Tackar du nej kommer du inte att få något nytt erbjudande.
 • Om du fått nej på din förfrågan om förtur och din situation förändras kan du alltid göra en ny förtursförfrågan.

_____________________________________

 

Krav på dig som lämnar in förfrågan om förtur:

 • Du uppfyller HFAB:s grundkrav.
 • Du är folkbokförd och bosatt i Halmstad i minst 2 år, undantag gäller vid näringslivsförtur.
 • Du har permanent uppehållstillstånd.
 • Du har ett svenskt personnummer.
 • Du har uttömt alla möjligheter att själv lösa din boendesituation.

_____________________________________

 

Ej godkända skäl för förtur:

 • skilsmässa/separation
 • bostadslöshet
 • ekonomiska skäl
 • vantrivsel
 • trångboddhet

_____________________________________

 

Godkända skäl för förtur

Våld i nära relationer:

 • fysiskt och psykiskt våld i nära relationer.
 • Barnperspektivet vägs in.

Allvarlig hotbild:

 • hög risk att bli utsatt för våld
 • beslut om identitetsskydd från Skatteverket ska finnas.

Varaktiga funktionshinder som ger konsekvenser i nuvarande bostad:

 • fysiskt/psykiskt funktionshinder som gör att nuvarande bostad inte kan användas
 • ej anpassningsbart boende.

Näringslivsförtur:

 • Fått tillsvidareanställning eller vikariat/projektanställning i minst 1 år i Halmstad och vara bosatt på annan ort med ej pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag).

_____________________________________

 

Så här gör du:

Fyll i din förfrågan på förtursblanketten och bifoga samtliga intyg. Blanketten finns även att hämta i vår kundtjänst.

Blanketten och samtliga intyg mailas till fortur@hfab.se eller skickas till Förtur, Halmstads Fastighets AB, Box 147, 30104 Halmstad.