Förtur

HFAB kan i undantagsfall ge förtur till lägenhet. Du som uttömt alla möjligheter att själv lösa din bostadssituation och har synnerligen starka skäl kan bli aktuell för förtur. HFAB styr inte över tillgången eller vilka lägenheter som kan finnas för förtur och alla lägenheter har tidigare kunnat sökas på Bosök. Om du uppfyller HFAB:s krav för förtur kan du lämna in en förfrågan om sådan.

• Om du får förtur kommer du endast att få ett erbjudande. Om möjligt försöker vi ta hänsyn till de specifika behov som finns. Tackar du nej kommer du inte att få något nytt erbjudande.

• Om du fått nej på din förfrågan om förtur och din situation förändras kan du alltid göra en ny förtursförfrågan.

 

Krav på dig som lämnar in förfrågan om förtur:

• Uppfylla HFAB:s grundkrav

• Folkbokförd och bosatt i Halmstad i minst 2 år, undantag gäller vid näringslivsförtur.

• Har uppehållstillstånd

• Svenskt personnummer

• Uttömt alla möjligheter att själv lösa sin boendesituation

 

Ej godkända skäl för förtur

• Skilsmässa/separation

• Bostadslöshet

• Ekonomiska skäl

• Vantrivsel

• Trångboddhet

 

Godkända skäl för förtur

Våld/allvarlig hotbild

• Fysiskt och psykiskt våld i nära relationer

• HFAB väger in barnperspektivet

• Hög risk att bli utsatt för våld

• Det skall finnas beslut om identitetsskydd från Skatteverket

Varaktiga funktionshinder som ger konsekvenser i nuvarande bostad

• Ej anpassningsbart boende

Näringslivsförtur (arbetsgivarintyg krävs)

• För dig som fått tillsvidareanställning eller vikariat/projektanställning i Halmstad i minst 1 år och bor på ej pendlingsbart avstånd (restid ca 3 tim/dag eller ca 20 mil/dag)

• Ej varit folkbokförd och bosatt i Halmstads kommun de senast två åren

 

Så här gör du:

Fyll i din förfrågan på förtursblanketten, finns även att hämta i HFAB:s kundcenter.

Blanketten mailas till fortur@hfab.se eller skickas till Förtur, Halmstads Fastighets AB, Box 147, 301 04 Halmstad.