Hållbarhet

Vårt miljöarbete

Energi

Energianvändningen inom HFAB ska ytterligare optimeras samtidigt som inneklimatet förbättras. Användning av förnybara, miljöanpassade och lokala energikällor ska eftersträvas.

Energieffektivisering
Vi arbetar systematiskt med energieffektivisering, dvs minskad användning av värme och el, samtidigt som mål för inomhusklimat och kostnadseffektivitet uppfylls. Nyckeln till framgång är ett ständigt förbättringsarbete via driftanalyser och energibesiktningar. Under åren 2001 till 2018 har HFAB minskat sin energianvändning med 33% från 149 kWh/m² A-temp till 99.6 kWh/m2 A-temp. Förbättringsarbetet förstärks ytterligare genom HFAB:s aktiva deltagande och engagemang i ”Allmännyttans Klimatinitiativ” mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30% mindre energianvändning 2030 jämfört med 2007.

Energiomställning
HFAB ska arbeta för att minska sitt koldioxidavtryck (carbon footprint). Samtliga HFABs verksamhetsbilar ska drivas med förnybara bränslen eller grön el. 1998 värmdes 2 920 lägenheter i HFAB upp med ej förnybar energi, olja, el, naturgas. Vid årsskiftet 2018/2019 har vi "bara" kvar 243 lägenheter med direktel, varav flertalet med kallhyra. De lägenheter där HFAB står för direktel är det ursprungsmärkt vattenkraft. HFAB är idag nästintill koldioxidneutralt på det vi kan påverka genom att den el som köps in är ursprungsmärkt vattenkraft, samt att naturgasen ersatts av biogas, till och med i våra bilar.

Detaljerat miljömål – Uppvärmning
Energiförbrukningen för uppvärmning av fastighetsbeståndet ska minska från 2018 års nivå på 89 kWh/kvm A-temp till en nivå år 2030 på 75 kWh/kvm A-temp.

Detaljerat miljömål – Fastighetsel
Fastighetselförbrukningen i HFAB ska minska från 2018 års nivå på 10,6 kWh/kvm A-temp till en nivå 2030 på 10 kWh/kvm A-temp. Med fastighetsel avses el för belysning i fastigheternas allmänna utrymmen, drivenergi för tekniska installationer, t ex ventilation, pumpar, fläktar, hissar, kyla exklusive drivel till värmepumpar som klassas som värme.

Energianalyser
Vid alla större underhållsprojekt görs en energianalys för att se om det finns möjlighet att effektivisera energi- och vattenförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Dessa analyser kan resultera i omställning till förnybara energikällor för uppvärmning, installation av nya ventilationssystem, injustering av värmesystem, installation av värmestyrningssystem, byte till energieffektiva fönster, tilläggsisolering av fastigheten och installation av solkraftanläggning.

Inomhusklimat
I samband med alla byggprojekt görs vid behov en injustering av värmesystemen. HFAB eftersträvar en rumstemperatur i lägenheterna på 21°C. För att lyckas med god värmekomfort i relation till låg energiförbrukning är injusteringsarbetet av stor vikt.

Byggnation

Nyproduktion, underhåll och reparation inom HFAB ska göras med kontinuerligt minskad miljöpåverkan. Miljöriktiga material och metoder ska väljas utifrån resurssnålhet och sund inomhusmiljö, med hänsyn till god funktion och förvaltning.

För nybyggnationsprojekt innebär detta konkret att databasen Sunda Hus används vid val av material och produkter samt att miljöberäkning  av koldioxidavtrycket under byggnationsfasen skall utföras. Krav ställs även i upphandling att byggentreprenörer ska anordna så kallad Grön Arbetsplats och hålla med miljöledare under projekterings- och byggnationsskedet. Varje nyproduktions miljöprestanda dokumenteras i projektspecifikt miljöprogram. Vi arbetar även med miljöprogram i våra större förnyelse- och underhållsprojekt.

Sveriges första plusenergiflerbostadshus är exempel på detta och nominerades till Årets Bygge 2015. Byggnaden med 8 lägenheter är utformad för att under ett år producera mer energi via solceller på taket än vad byggnaden förbrukar för värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Projektet har bidragit till nytänkande om energieffektiva byggnader. Det första året i drift producerade solelanläggningen 38000kWh varav 30000kWh såldes ut som överskott på elnätet. Totalt köptes in 16000 kWh från elnätet, alltså ”ett plus” på 14000 kWh.

Vatten och avlopp

Vattenanvändningen inom HFAB ska ytterligare optimeras. Utsläpp av miljöstörande ämnen till avloppsnätet ska minimeras.

Detaljerat miljömål - Vatten
Vattenförbrukningen ska minska till en nivå 2030 på 1220 I/m² BOA/LOA.

Vattenbesparing
Vattensparutrustning har installerats i bolagets alla lägenheter. För arbetet med installation av vattenbesparingsutrustning i våra lägenheter, tilldelades HFAB Svenska Naturskyddsföreningens miljödiplom. I all nyproduktion sedan 2009 har installerats IMD, Individuell Mätning och Debitering, av varmvatten

Vatteneffektivitet
Vatteneffektiviteten 2018 i HFAB var 1350 liter/kvm BOA/LOA.

Avfallshantering

Den totala avfallsmängden inom HFAB - hyresgästers, entreprenörers och leverantörers verksamhet – ska minimeras. Avfallet ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen och i första hand genom återanvändning.

Miljöskadliga ämnen

Användningen och förekomsten av miljöskadliga ämnen – inom såväl HFAB som entreprenörer och leverantörer – ska minimeras.

Radon
HFAB har genomfört radonmätningar i hela beståndet för att kontrollera och säkerställa att våra fastigheter klarar Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m3 luft. Riksdagens mål är att alla bostäder år 2020 ska klara riktvärdet. Nu sker ett arbete med att vidta åtgärder där det förekommer förhöjda värden. Åtgärderna består främst av förbättringar av ventilation och de följs upp med nya mätningar.

Utemiljö

Anläggning och skötsel av utemiljön ska ske på ett ekologiskt riktigt sätt.

Customer service