Hållbarhet

Hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk – är en självklarhet för oss som allmännyttigt bostadsföretag. Vi ska ta ett aktivt samhällsansvar samtidigt som vi driver vår verksamhet enligt affärsmässiga principer. Hållbarhet ska genomsyra allt som vi gör.

Ekologisk hållbarhet innebär exempelvis att miljöbelastning från byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att vi verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman.

Customer service