Störningar i kabeltv-sändningen

Under onsdagen den 7 juni har flera av våra hyresgäster haft störningar i kabeltv-sändningen. Vi har kontaktat Tele2 för felsökning och nu ska sändningen fungera igen. Har du fortfarande problem med din tv-sändning? Då kontaktar du Tele2 direkt för att göra en felanmälan.

Tack för ditt tålamod!

Vi vill bygga och förvalta resurssmart

Bygga och förvalta resurssmart

Vi bygger, renoverar, underhåller och förvaltar byggnader och yttre miljöer. Därmed är vi en stor konsument av produkter och material som använder jordens resurser vilket påverkar både klimat och biologisk mångfald globalt. De klimatpåverkande utsläppen från bygg- och fastighetssektorn är stora och står för en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Vi kan påverka genom att välja material med låg klimatpåverkan, eftersträva cirkulärt[1] byggande och minskade avfallsmängder, gynna och förvalta ekosystemtjänster[2] i den byggda miljön samt minska vår energi- och vattenanvändning.

Våra mål

•  2030 har vi fossilfria fordon i våra upphandlade tjänster
•  2030 har vi en årlig energianvändning på 85 kWh/m2 A-temp
•  2030 har vi en årlig vattenanvändning på 1220 l/m2 BOA LOA
•  2040 har vi en klimatneutral[3] bygg och förvaltning

Våra ambitioner

•  Vi ska minska klimatets negativa påverkan i våra områden genom förebyggande åtgärder och planering med hänsyn till klimatrisker.
•  Vi ska ha en smart vattenhantering med cirkulära flöden och omhändertagande av regn- och dagvatten
•  Vi ska skapa attraktiva utemiljöer där vi gynnar ekosystemtjänster
•  Vi ska minska avfallsmängderna från våra byggprojekt
•  Vi ska öka återbruket av material och produkter i förvaltning och byggprojekt

Detta ska vi mäta

•  Klimatpåverkande utsläpp, ton CO2e
•  Energianvändning för uppvärmning, kWh/m2 A-temp
•  Energianvändning fastighetsel, kWh/ m2 A-temp
•  Vattenanvändning hushåll, l/m2 BOA LOA
•  Producerad solel, kWh/m2 A-temp och år

 


[1] Cirkulärt byggande handlar bland annat om att minimera avfall samt öka återbruk och materialåtervinning i byggprocessen.

[2] Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

[3] Netto noll utsläpp av växthusgaser längs hela vår värdekedja inom bygg och förvaltning. Strategin är att i första hand minska faktiska utsläpp men att kompensationsåtgärder kan användas för att uppnå klimatneutralitet.

Globala mål som berörs

03 - God hälsa och välbefinnande
God hälsa och välbefinnande
06 - Rent vatten och sanitet för alla
Rent vatten och sanitet för alla
07 - Hållbar energi för alla
Hållbar energi för alla
11 - Hållbara städer och samhällen
Hållbara städer och samhällen
12 - Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion
13 - Bekämpa klimatförändringarna
Bekämpa klimatförändringarna
15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystem och biologisk mångfald
Customer service