HFAB:s ägardirektiv

Beslutad KF 2021-06-14/15 § 55. Gäller fr om 1 januari 2022 tills vidare.

Inledning

Halmstads Fastighets AB ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund.

Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga förvaltningar och bolag för att uppnå största möjliga kommunnytta.

Bolaget ska iaktta ett livscykelperspektiv och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

Det kommunala ändamålet

Halmstad Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom hela kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Bolaget ska medverka till att Halmstad är en attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och vila på en långsiktigt hållbar grund.

Uppdrag

Bolaget ska

 • verka för att kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i samband med större nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att producera byggnation för samhällsservice som förskola/skola och
  äldreboende.
 • balansera bostadsmarknaden i kommunen genom att anpassa nyproduktion
  och befintligt fastighetsbestånd utifrån efterfrågan och behov.
 • erbjuda en variation av bostäder som möter invånarnas behov avseende exempelvis storlek, standard och serviceinnehåll Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel bostadsrätter/egna hem och inte i citynära lägen. Erbjudande om ombildning till hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor.
 • medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra individuella val i sitt boende.
 • ta ett aktivt socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet samt förhindrar utanförskap och boendesegregation. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda hyresgäster och aktörer.
 • bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och utveckla stadsdelar med särskilt fokus på trygghet och trivsel.

Bolaget har rätt att, enligt affärsmässiga principer, fatta beslut om försäljning av 200 lägenheter (även indirekt genom andelar i bolag). Vid försäljning överstigande 200 lägenheter ska kommunfullmäktige tillfrågas.

Ekonomi

Halmstads Fastighets AB:s avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Halmstads samhällsutveckling.

Avkastning

Bolagets värdeutveckling, mätt i avkastning på totalt kapital, ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader.

Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4 %.

Det är summan av bolagskoncernens hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolagskoncernen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

Avkastning på totalt kapital för varje enskilt år definieras som: Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.

Fastighetsvärden

Fastigheternas långsiktiga värde ska vårdas genom ett väl avpassat underhåll samt genom utveckling av en socialt god boendesituation.

Koncernbidrag

Nivån på koncernbidrag fastställs av Halmstads Rådhus AB (HRAB) i samband
med upprättande av årets koncernbokslut.

Finans och risk

Bolaget ska följa Halmstads kommuns finansiella riktlinjer och arbeta aktivt med att identifiera och minimera riskerna i verksamheten genom riskhantering och systematisk intern kontroll.

Säkerhet och krisberedskap

Bolaget ansvarar för strategisk och operativ förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och förmågan att hantera extraordinära händelser, i samverkan inom kommunkoncernen. Bolaget ska medverka i kommunkoncernens verksamhet avseende totalförsvar.

Mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och konkretiserade mål. Bolaget ska
själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av
kommunens inriktningar och mål.

Rapportering och uppföljning

Rapportering till HRAB

Bolaget ansvarar för att till HRAB, enligt utfärdade instruktioner, lämna in:

 • protokoll från styrelsesammanträden/bolagsstämmor
 • rapportering av bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi löpande enligt kommunens styrmodell
 • bolagets affärsplan
 • bolagets strategiska plan, i förekommande fall
 • bolagets och dotterbolagens årsredovisningar
 • revisionsberättelser/granskningsrapporter och övriga revisionsrapporter
 • underlag för sammanställning av koncernredovisning i HRAB och den sammanställda redovisningen i kommunen

Bolaget ska dessutom inlämna underlag till kommunen för beredning av kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget samt planeringsanalys för de närmaste räkenskapsåren, enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges via HRAB. I samband härmed ska bolaget lämna en redovisning av bolagets behov av tillgänglig mark för bostadsändamål för den närmaste 10-årsperioden.

Bolaget ska, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HRAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling.

Rapportering till kommunstyrelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och verkställande direktören anser att, det kommunala ändamålet med bolagets och koncernens verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och ägardirektiven förverkligats under året.

Kommunstyrelsen får från bolaget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslut om ägardirektiv

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag

Customer service