Vi vill vara en hållbar arbetsplats

Hållbar arbetsplats

Vi vill vara en modern arbetsplats med en attraktiv företagskultur. Vi vet att framtidens arbetsplats har en viktig roll för att skapa en framgångsrik organisation och välmående medarbetare. Vi ska systematiskt arbeta för att utveckla och bevara den kultur (ledarskap, medarbetarskap, värdegrund) som företaget vill ska symbolisera HFAB. Hållbara arbetssätt och beslut ska vara en naturlig del i vardagen. Vi är medvetna om att vårt agerande idag gör avtryck imorgon.

Vi vill påverka de vi samarbetar med genom att ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar, så att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är viktigt att vi lever som vi lär och att de hållbarhetskrav vi ställer på våra samarbetspartners och kunder också gäller oss själva.

Vårt mål

•  2025 har vi fossilfria eller kompenserade tjänsteresor[1]

Våra ambitioner

•  Vi ska vara en arbetsgivare som prioriterar en god och säker arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social.
•  Med upphandling som verktyg ska vi driva en hållbar samhällsutveckling.
•  Minska vår miljöpåverkan från vår konsumtion genom att göra medvetna val av exempelvis fossilfritt, återbrukat, närproducerat och ekologiskt.

Detta ska vi mäta

•  Klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor (ton CO2e)
•  Hållbart medarbetarengagemang (HME, %)
•  Employee Net Promoter Score (eNPS)


[1] Tjänsteresor som inte kan ersättas med fossilfria alternativ kan kompenseras genom olika klimatväxlings- eller kompensationsmodeller.

Globala mål som berörs

03 - God hälsa och välbefinnande
God hälsa och välbefinnande
05 - Jämställdhet
Jämställdhet
08 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10 - Minskad ojämlikhet
Minskad ojämlikhet
11 - Hållbara städer och samhällen
Hållbara städer och samhällen
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen
Customer service