Driftstörning vid bokning av tvättstuga via Mina Sidor

Just nu kan du inte boka tvättstugetid på Mina Sidor. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande boka tvättid via bokningstavlan som tillhör din tvättstuga.

Tack för din förståelse! 

 

Vi vill möjliggöra en hållbar vardag

Hållbar vardag

Om du bor hos HFAB ska du kunna leva ett hållbart liv. Det handlar om att kunna resa och transportera sig fossilfritt och effektivt, att minska mängden hushållsavfall och att använda mindre energi och vatten. Det handlar även om att vi vill skapa en sund inomhusmiljö samt gröna och kreativa utemiljöer. Vi vill erbjuda hållbara fastigheter och boende som passar olika behov och familjesituationer. Att du som hyresgäst hos HFAB ska känna dig inkluderad och ha möjlighet att påverka är också viktigt för oss.

Våra mål

•  2030 har utsläppen från våra boendes bilresor minskat 40 % jämfört med 2020[1]
•  2030 har mängden restavfall minskat 50 % jämfört med 2020 [2]

Våra ambitioner

•  Vi ska erbjuda en smart, användarvänlig och bostadsnära avfallssortering
•  Vi ska få bort alla miljö- och hälsofarliga material i samband med underhåll och renovering.
•  Vi ska främja cirkulär konsumtion och skapa smarta lösningar för att dela och återbruka.
•  Vi ska främja hållbart resande genom att minska behovet av transporter och erbjuda fossilfria alternativ.
•  Vi ska ha hög närvaro i våra områden för ökad dialog och inflytande för våra hyresgäster.

Detta ska vi mäta

•  Klimatpåverkande utsläpp från boendes bilresor (kg CO2e/m2)
•  Mängd restavfall per hushåll (kg/m2).
•  Andel parkeringsplatser som har laddningsmöjlighet för elbil (%).
•  Andel av hushållen som har tillgång till bostadsnära sortering av fraktionerna matavfall, förpackningar och returpapper (%).
•  Andel hyresgäster som upplever att de har möjlighet till källsortering (%).
•  Andel hyresgäster som upplever HFAB som ansvarstagande (%).


[1] Utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv uttryckt i koldioxidekvivalenter per kvadratmeter total bostadsyta. Beräknat från SCB:s data och Naturvårdsverkets. År 2020 var utsläppen 14 kg CO2e/m2. Målvärdet för år 2030 är 8,4 kg CO2e/m2.

[2] Insamlad mängd restavfall (avfall för energiåtervinning) som debiteras av renhållningsentreprenören, räknat per kvadratmeter total bostadsyta. Restavfall är det avfall som återstår när matavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut. 2020 debiterades HFAB för 7,77 kg restavfall/m2. Målvärdet för år 2030 är 3,89 kg restavfall/m2 

Globala mål som berörs

03 - God hälsa och välbefinnande
God hälsa och välbefinnande
06 - Rent vatten och sanitet för alla
Rent vatten och sanitet för alla
07 - Hållbar energi för alla
Hållbar energi för alla
10 - Minskad ojämlikhet
Minskad ojämlikhet
11 - Hållbara städer och samhällen
Hållbara städer och samhällen
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen
Customer service